Wymaga zainstalowanego oprogramowania Java

 

 
 
przejdź do strony głównej
go to home page
przejdź do informacji kontaktowych
go to contact information
przejdź do informacji o partnerach
go to information about partners
przejdź do informacji o usługach
go to information about services
przejdź do porad prawnych online
go to the online legal advice
przejdź do informacji o Kancelarii
go to information about the Office
przejdź do podstrony z plikami do pobrania
przejdź do skrótu tematów z blogu Kancelarii
ustaw język: polski
set language: english
wyślij email
send email
przejdź do profilu Kancelarii na Facebooku
go to the Office profile on Facebook
sprawdź lokalizację
check location
funkcje społecznościowe
social functions
dokumenty do pobrania
documents for download
 
 
 
 

Tematy

 

 

więcej tematów

 

 

Znajdziesz nas w Google+

 

Najchętniej czytane (czerwiec 2014)

 

Najchętniej czytane (czerwiec 2014)
Najchętniej czytane (czerwiec 2014)Najchętniej czytane tematy w miesiącu czerwcu 2014 to:1.  Niezgodność księgi wieczystej ze stanem prawnym. 2.  Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?3.  Stwierdzenie nieważności decyzji. 4.  Darowizna a scheda spadkowa. 5.  Podatek od nieruchomości - kiedy i gdzie?6.  Grunty rolne pod inwestycje. 7.  Zbycia przedsiębiorstwa wyłączone z opodatkowania. 8.  Zmiany w zasiłku rodzinnym (2014). 9.  Rozwód, rzecz kosztowna. 10.  Ile może dorobić emeryt lub rencista?Maciej RadomskiCausa Kancelaria Prawnapl. Grunwaldzki 3/2b 58-100 Świdnica tel. kom. : 505 107 131 faks/tel. : 074 850 51 51 biuro@causakancelariaprawna. eu kontakt...

rozwiń temat

Grunty rolne pod inwestycje

 

Grunty rolne pod inwestycje
W dniu 26 maja 2013 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zmiany wprowadzone przez nowelizację dotyczyły przede wszystkim kwestii związanych z postępowaniem o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych oraz leśnych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie przepisów nowelizacji rozstrzygnięto, że dochody budżetu województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, są niepodatkowymi należnościami budżetowymi. Ponadto wskazano, że organem właściwym do egzekucji należności z tytułu dochodów związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych, jest marszałek województwa. Grunty rolne pod inwestycjeJednakże z punktu widzenia właścicieli nieruchomości, jak również potencjalnych nabywców i inwestorów, najistotniejszymi zmianami wprowadzonymi nowelizacją, były zmiany dotyczące bezpośrednio postępowania dotyczącego zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych. Zmiana przepisów doprowadziła bowiem do znacznego paraliżu dokonywania inwestycji budowlanych na użytkach rolnych klas I-III. W stanie prawnym sprzed wejścia w życie nowelizacji, zgoda ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w przypadku przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych klas I-III, wymagana była tylko w przypadku, gdy zwarty obszar gruntów przekraczał 0, 5 ha. Wb...

rozwiń temat

Zbycia przedsiębiorstwa wyłączone z opodatkowania

 

Zbycia przedsiębiorstwa wyłączone z opodatkowania
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli przedmiotem sprzedaży będzie przedsiębiorstwo obejmujące wszystkie jego składniki majątkowe, to czynność taka zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług będzie wyłączona z opodatkowania. W praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, w których niektóre elementy przedsiębiorstwa podlegają wyłączeniu z transakcji sprzedaży. Jednak nawet w takim przypadku, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w taki sposób, by można było o nich mówić jako o zespole, a nie tylko zbiorze pewnych elementów. Zbycia przedsiębiorstwa wyłączone z opodatkowaniaDecydujące zatem jest to, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami w sposób umożliwiający kontynuowanie określonej działalności gospodarczej. W skład przedsiębiorstwa, jak już wzmiankowałem wchodzi majątek składający się między innymi z nabytych uprzednio środków trwałych, wyposażenia, praw niematerialnych, jak i środków obrotowych. Będąc podatnikiem podatku od towarów i usług, ...

rozwiń temat

Rozwód, rzecz kosztowna

 

Rozwód, rzecz kosztowna
Koszty, jakie pojawiają się w trakcie rozwodu, uzależnione są od stopnia skomplikowania sprawy, w tym od posiadania lub nie małoletnich dzieci. Sprawa rozwodowa może mieć swój finał na pierwszej rozprawie lub dopiero po kilku kolejnych. W zależności od uzgodnień małżonków oraz stopnia skomplikowania sprawy, różny będzie ostateczny koszt rozwodu. Może wynieść zarówno kilkaset, jak i kilka tysięcy złotych. Górnej granicy w zasadzie ustalić nie sposób. Podstawowym kosztem jest stała, niezależna od stanowiska stron i podnoszonych żądań opłata sądowa od pozwu rozwodowego w wysokości 600 zł. Rozwód, rzecz kosztownaW sytuacji orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron, bez orzekania o winie, sąd zwróci połowę uiszczonej opłaty tj. 300 zł. Nadto, od byłego małżonka można żądać dodatkowo zwrotu jednej czwartej uiszczonego wpisu kolejne 150 zł. Odmiennie kształtuje się sytuacja w przypadku zasądzenia alimentów na rzecz jednego z małżonków, wtedy pobiera się od drugiego małżonka dodatkową opłatę stosunkową, zależną od wysokości zasądzonych alimentów. Niezależenie od powyższej specyfikacji kosztowej, jeśli każde z małżonków chciałoby skorzystać z pomocy profesjonalnych pełnomocników, to muszą liczyć się z ich kosztami.  Wynagrodzenie prawnika ustalane jest zwykle w sposób indywid...

rozwiń temat

Najchętniej czytane (maj 2014)

 

Najchętniej czytane (maj 2014)
Najchętniej czytane (maj 2014)Najchętniej czytane tematy w miesiącu maju 2014 to:1.  Niezgodność księgi wieczystej ze stanem prawnym. 2.  Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?3.  Stwierdzenie nieważności decyzji. 4.  Darowizna a scheda spadkowa. 5.  Podatek od nieruchomości - kiedy i gdzie?6.  Ile może dorobić emeryt lub rencista?7.  Zmiany w zasiłku rodzinnym (2014). 8.  Kiedy umowa przestaje być dożywotnią?9.  Jednoosobowa spółka z o. o. 10. Naruszone prawo współwłaściciela. Maciej RadomskiCausa Kancelaria Prawnapl. Grunwaldzki 3/2b 58-100 Świdnica tel. kom. : 505 107 131 faks/tel. : 074 850 51 51 biuro@causakancelariaprawna. eu kontakt...

rozwiń temat

Urzędowa pomoc prawna

 

Urzędowa pomoc prawna
Adwokat bądź radca prawny z urzędu najczęściej stanowi pomoc dla tych, których nie stać na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem fachowego pełnomocnika. Zwolnienie od kosztów sądowych stanowi sytuację wyjątkową, stworzoną dla ubogich osób, dla których jedyną przeszkodą w dochodzeniu swoich praw na drodze sądowej, jest bardzo trudna sytuacja majątkowa. Należy pamiętać o tym, że sam fakt bycia niezamożną osobą nie stanowi wystarczającego argumentu uzasadniającego wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Aby sąd wydał zwolnienie od kosztów postępowania i przyznał adwokata z urzędu, musi istnieć realne zagrożenie uszczerbku w utrzymaniu rodziny oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb samego uczestnika spraw sądowych. Urzędowa pomoc prawnaW przypadku spraw cywilnych, które dotyczą najczęściej postępowań w sądzie pracy lub w sądach rodzinnych, adwokat z urzędu przyznawany jest tylko wtedy, gdy sąd to uzna za potrzebne. Pełnomocnik z urzędu prowadzący sprawy pracownicze dostępny jest dla osób całkowicie zwolnionych z kosztów sądowych i biorących udział w bardziej skomplikowanych sprawach. Aby uzyskać możliwość skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika należy złożyć wniosek do właściwego sądu, załączając oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym, a także dochodach oraz...

rozwiń temat

Zaprzeczenie ojcostwa

 

Zaprzeczenie ojcostwa
W myśl art. 18 Konstytucji małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną prawną. Artykuł ten jest podstawą formułowania przez Trybunał Konstytucyjny prawa do ochrony życia rodzinnego, obejmującego w szczególności odpowiednią ochronę małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa, jako wartości o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa. Dodatkowo, w ocenie Trybunału, z Konstytucji, można wyprowadzić prawo do ochrony rodzicielstwa, które przysługuje nie tylko rodzicom pozostającym w małżeństwie, ale także rodzicom dzieci pozamałżeńskich. Podstawowym warunkiem zapewnienia prawnej ochrony rodzicielstwa, jest ustalenie faktu rodzicielstwa. Zaprzeczenie ojcostwaPrawna ochrona rodzicielstwa zakłada zatem w szczególności prawo rodziców do ustalenia więzów pokrewieństwa z dzieckiem, zgodnie ze stanem rzeczywistym. Prawo to pokrywa się z prawem dziecka do ustalenia jego pochodzenia biologicznego, wpisuje się bowiem w szerszy kontekst prawa do ochrony życia rodzinnego i zakłada ochronę całej rodziny oraz dobra wszystkich jej członków. Jak zauważył dodatkowo Trybunał Konstytucyjny, ochrona rodzicielstwa obejmuje m. in. prawo mężczyzny do ustalenia pochodzenia swojego dziecka pozamałżeńskiego, przy czym konkretyzacja tego prawa należy do ...

rozwiń temat

Najpopularniejsze tematy

 

 
 
 
 
 
 

 

znajdź nas

podziel się

 

 

Funkcje społecznościowe

 

 

zamknij [x]

Funkcje społecznościowe

 

 

zamknij [x]

 
 
 
 

 

pozew

odpowiedź na pozew

sprzeciw

pismo - wnioski dowodowe

oświadczenie - koszty sądowe

umowa kupna-sprzedaży

umowa najmu

umowa zlecenie

umowa o pracę

 

 

Dokumenty do pobrania (wzory, formularze)

 

Formularz pozwu

 

 

pdf
doc
 

 

 

Dokumenty do pobrania (wzory, formularze)

 

Formularz odpowiedzi na pozew

 

 

pdf
doc
 

 

 

Dokumenty do pobrania (wzory, formularze)

 

Formularz sprzeciwu od wyroku zaocznego

lub nakazu zapłaty

 

pdf
doc
 

 

 

Dokumenty do pobrania (wzory, formularze)

 

Formularz pisma zawierającego wnioski dowodowe

 

 

pdf
doc
 

 

 

Dokumenty do pobrania (wzory, formularze)

 

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach

oraz źródłach utrzymania

 

pdf
doc
 

 

 

Dokumenty do pobrania (wzory, formularze)

 

Wzór umowy kupna-sprzedaży pojazdu

 

 

pdf
doc
 

 

 

Dokumenty do pobrania (wzory, formularze)

 

Wzór umowy najmu

 

 

pdf
doc
 

 

 

Dokumenty do pobrania (wzory, formularze)

 

Wzór umowy zlecenia

 

 

pdf
doc
 

 

 

Dokumenty do pobrania (wzory, formularze)

 

Wzór umowy o pracę na czas określony

 

 

pdf
doc
 

 

 

zamknij [x]

 
 
podziel się
 
pobierz pliki
 
sprawdź linki

blog